Главная Новости

Заказать курсовую работу

Опубликовано: 03.02.2021

Произведения науки, литературы и искусства могут быть созданы в результате интеллектуальной деятельности конкретным лицом, поскольку творческий процесс индивидуален и обладает своей спецификой. Вместе с тем возможна и совместная творческая деятельность двух и более лиц, в результате которой создается одно произведение науки, литературы и искусства, смотрите на сайте заказать курсовую работу.

Совместная творческая деятельность возможна при взаимной договоренности (соглашении). При этом предварительно согласовываются цель создания произведения, его структура, объем работы каждого из участников. Необходимым условием является творческий вклад каждого из них. При этом не обязательно, чтобы объем или части произведения были равными. В результате такого совместного творческого труда создается единое произведение как объект авторского права.

Если произведение создано совместно, так что нельзя определить, кто из авторов какую часть создал, то соавторство характеризуется как нераздельное.

Если произведение создано так, что известно авторство конкретного лица, то такое соавторство признается раздельным.

Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно.

Если произведение образует единое целое (нераздельное), то ни один из соавторов не может запретить использование такого произведения без достаточных оснований.

Внимание! Колледжи бывают при вузе. Если вы поступаете в колледж  при вузе, то вам гарантировано поступление по внутреннему экзамену, без ЕГЭ — на первый курс института. Надо только сдать не на двойку этот внутренний экзамен.

Некоторые государственные вузы принимают к себе по внутреннему экзамену даже выпускников  чужих  колледжей, перейдите сюда заказать курсовую работу. Так что колледж в очень многих случаях — например, если вам неинтересно большинство из школьных предметов — прямо-таки спасение для девятиклассника.   И не только потому что в него можно « приткнуться» , но главным образом потому, что он дает ПРОФЕССИЮ!

Услышьте меня, дети!   Не надо идти туда, куда все побежали гурьбой и всем поколением — потому  что « востребовано» , потому  что это « профессия будущего» .

Во всех сферах жизни нужны спецы: и на стройке, и на электростанции, и в животноводстве, и в саду-огороде, и на заводе, и в море, и в полиции, и в морге, и в церкви, и в педагогике, в информационных технологиях, на государственной службе. ..

uk

Твори науки, літератури і мистецтва можуть бути створені в результаті інтелектуальної діяльності конкретною особою, оскільки творчий процес індивідуальний і має свою специфіку. Разом з тим можлива й спільна творча діяльність двох і більше осіб, в результаті якої створюється один твір науки, літератури і мистецтва, дивіться на сайті замовити курсову роботу.

Спільна творча діяльність можлива при взаємній домовленості (угоді). При цьому попередньо узгоджуються мета створення твору, його структура, обсяг роботи кожного з учасників. Необхідною умовою є творчий внесок кожного з них. При цьому не обов'язково, щоб обсяг або частини твору були рівними. В результаті такого спільної творчої праці створюється єдиний твір як об'єкт авторського права.

Якщо твір створено спільно, так що не можна визначити, хто з авторів яку частину створив, то співавторство характеризується як нероздільне.

Якщо твір створено так, що відомо авторство конкретної особи, то таке співавторство визнається роздільним.

Твір, створений у співавторстві, використовується співавторами спільно.

Якщо твір утворює єдине ціле (нероздільне), то жоден із співавторів не може заборонити використання такого твору без достатніх підстав.

Увага! Коледжі бувають при вузі. Якщо ви вступаєте до коледжу при вузі, то вам гарантовано надходження по внутрішньому іспиту, без ЄДІ - на перший курс інституту. Треба тільки здати не на двійку цей внутрішній іспит.

Деякі державні вузи приймають до себе по внутрішньому іспиту навіть випускників чужих коледжів, перейдіть сюди замовити курсову роботу. Так що коледж в дуже багатьох випадках - наприклад, якщо вам нецікаво більшість з шкільних предметів - прямо-таки порятунок для дев'ятикласника. І не тільки тому що в нього можна «приткнутися», але головним чином тому, що він дає ПРОФЕСІЮ!

Почуйте мене, діти! Не треба йти туди, куди всі побігли юрбою і всім поколінням - тому що «затребуване», тому що це «професія майбутнього».

У всіх сферах життя потрібні фахівці: і на будівництві, і на електростанції, і в тваринництві, і в саду-городі, і на заводі, і в море, і в поліції , і в морзі, і в церкві, і в педагогіці, в інформаційних технологіях, на державній службі. ..

видео заказать курсовую работу | видеo зaкaзaть кyрсoвyю рaбoтy
Опубликовано: 03.02.2021 | Исправлено: 03.02.2021Ftomenko Talgat Matveevich
03.02.2021 в 18:21
Студенты ISM каждый семестр пишут диссертацию, в которой они не защищают диссертацию. Отправка курсовой работы с рецензией преподавателя также является обязательным условием закрытия экзаменационной сессии.

Все комментарии
rss